สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
Kut Khaopun District Public Health Office
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ