สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
Kut Khaopun District Public Health Office
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส