สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
Kut Khaopun District Public Health Office
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน