สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
Kut Khaopun District Public Health Office

ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2565